CÁCH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY QUA MẠNG

 

Trong quá trình hoạt động, nếu có nhu cầu thay đổi tên công ty thì công ty cần làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh. Bên cạnh cách thức nộp hồ sơ trực tiếp, hiện nay cơ quan đăng ký kinh doanh còn cho phép công ty đổi tên công ty qua mạng điện tử. Cách đăng ký thay đổi tên công ty qua mạng được thực hiện như sau:

Bước 1: Tra cứu tên công ty

Tra cứu tên công ty trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp truy cập tại đây để đảm bảo tên công ty không bị trùng với những doanh nghiệp đã thành lập trước đó.

Sau khi chọn được tên mới cho công ty, công ty cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty, bao gồm:

 • Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên (do Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ sở hữu ký);
 • Bản sao hợp lệ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần/của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh/của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản);

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống 

Nhập địa chỉ http://dangkyquamang.dkkd.gov.vn trên thanh trình duyệt Web → Nhấn nút [Enter] trên bàn phím để truy cập vào trang thông tin điện tử (trang web) của ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh đã thiết lập trước đó cách điền các thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu → Nhấn nút [ĐĂNG NHẬP]

Bước 3: Vào mục đăng ký doanh nghiệp

Trên thanh công cụ, chọn [DỊCH VỤ CÔNG] → [ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ]. Sau đó tiếp tục chọn [ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP]

Bước 4: Chọn phương thức nộp hồ sơ

Tùy từng trường hợp cụ thể, người dùng chọn một trong các phương thức sau:

 • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh
 • Sử dụng chữ ký số công cộng

Lưu ý: Nếu nộp bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, công ty phải nộp bản giấy đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, ngược lại, khi nộp bằng Chữ ký số công cộng thì không cần nộp bản giấy.

Bước 5: Chọn hình thức đăng ký

 • Chọn hình thức đăng ký: Đăng ký thành lập thay đổi doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc;
 • Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước.

Bước 6: Tiến hành đăng ký thay đổi

Tìm kiếm doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc để tiến hành đăng ký thay đổi

Lưu ý: Chỉ cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ trong Hệ thống để tìm kiếm (không cần nhập cả 2 loại mã số)

 

Bước 7: Chọn loại đăng ký thay đổi

Tick chọn thẻ [Thay đổi nội dung ĐKDN] và chọn [Có] tại phần [Thay đổi tên doanh nghiệp]

Bước 8: Chọn tài liệu đính kèm hồ sơ

 • Tick chọn loại tài liệu đính kèm hoặc giữ Ctrl và tick để chọn nhiều loại tài liệu cùng lúc → Nhấn nút [Chọn] để thêm tài liệu vào danh sách;
 • Nhấn nút [Tiếp theo] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước;

 • Nhấn [OK] để xác nhận các loại tài liệu đính kèm hoặc [HỦY] để quay lại chọn các tài liệu đính kèm.

Bước 9: Thông tin chờ xác nhận

 • Màn hình sẽ hiển thị những thông tin người sử dụng đã điền về loại hình doanh nghiệp, thông tin về tài liệu đính kèm tương ứng.
 • Nhấn nút [Bắt đầu] để tiếp tục đăng ký hoặc [Trở về] để quay lại màn hình trước Trạng thái của hồ sơ chuyển thành “Đã lưu”.

Bước 10: Kê khai thông tin

Kê khai thông tin trong hồ sơ đăng ký thay đổi tên qua mạng điện tử

1. Nhập khối thông tin đăng ký thay đổi

Nhập các thông tin về Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt, tên doanh nghiệp viết tắt, tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài.

Lưu ý: CHỈ nhập và ấn Lưu đối với những thông tin liên quan đến tên công ty, KHÔNG ấn Lưu tại những khối thông tin không sửa đổi, bổ sung.

2. Điền khối thông tin Người nộp hồ sơ:

 • Người nộp hồ sơ thực hiện điền thông tin về người nộp hồ sơ để nhận thông tin về tình trạng xử lý hồ sơ.

 

3. Điền khối thông tin Người ký:

Chỉ định người ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp:

 • Người nộp hồ sơ thực hiện gán tên người ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. Người ký phải sử dụng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để ký lên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 • Người nộp hồ sơ chọn khối thông tin [Người ký];

 • Trong trường “Tìm kiếm email”: Nhập email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và nhấn nút [Tìm kiếm] → Hệ thống tự động điền thông tin về Họ tên của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ. Thông tin về họ tên và email của cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ không chỉnh sửa được;
 • Để tìm kiếm được thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ email, địa chỉ email cần phải:
  • Đã được đăng ký tại bước đăng ký tài khoản thông thường;
  • Tài khoản thông thường phải ở trạng thái “đang hoạt động” và đã được kết nối với chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh (tương ứng với phương thức nộp hồ sơ của bộ hồ sơ đang chuẩn bị).
 • Người nộp hồ sơ nhập thông tin về Chức danh của cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ tại trường thông tin “Chức danh”;

 • Người nộp hồ sơ nhấn nút [Chọn] để yêu cầu cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ ký lên hồ sơ. Thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ được cập nhật vào danh sách: Danh sách những người ký lên hồ sơ.

Lưu ý:

 • Tại bước này, nếu người nộp hồ sơ muốn xóa tên một cá nhân nào đó khỏi danh sách các cá nhân cần ký lên hồ sơ, chọn nút [Xóa] tương ứng với cá nhân đó trong danh sách, xác nhận lại việc xóa tên cá nhân cần ký lên hồ sơ → Tên cá nhân này sẽ được xóa khỏi danh sách.

 • Nếu người nộp hồ sơ chọn phương thức nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng → tất cả các cá nhân ký số lên hồ sơ đều phải ký hồ sơ bằng chữ ký số công cộng (Hệ thống không cho phép cá nhân có Tài khoản đăng ký kinh doanh ký lên hồ sơ này).
 • Nếu người nộp hồ sơ chọn phương thức nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh → tất cả các cá nhân ký số lên hồ sơ đều phải ký hồ sơ bằng Tài khoản đăng ký kinh doanh (Hệ thống không cho phép cá nhân có chữ ký số công cộng ký lên hồ sơ này).

4. Kiểm tra thông tin hồ sơ:

 • Nhấn nút [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra xem các thông tin cần nhập đã đầy đủ và đúng theo yêu cầu;

 • Hệ thống sẽ hiển thị các cảnh báo lỗi nếu thông tin đã nhập chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác;

 • Trong trường hợp có cảnh báo lỗi: tick vào dòng cảnh báo lỗi → Hệ thống sẽ tự động chuyển đến màn hình có trường thông tin bị lỗi;
 • Sau khi sửa lỗi, nhấn nút [Đóng báo cáo KT thông tin] để đóng các cảnh báo lỗi;
 • Nhấn nút [Kiểm tra thông tin] để kiểm tra lại thông tin hồ sơ:
  • Nếu không còn cảnh báo lỗi, thực hiện tiếp các bước tiếp theo;
  • Nếu còn cảnh báo lỗi, thực hiện lại các bước trên.
 • Nhấn nút [Xem trước] để hiển thị Dự thảo Giấy chứng nhận;

Bước 11: Tải văn bản đính kèm

 • Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thay đổi tên công ty đã đề cập tại Bước 1, công ty scan (quét) từng văn bản giấy và tải lên trên hệ thống.

Cách tải tài liệu đính kèm

 • Nhấn [Chọn tệp] → [Tải lên] để tải các văn bản đã scan lên trên máy lên trên hệ thống.
 • Nhấn chọn vào từng tài liệu đính kèm để chọn tên loại đính kèm tương ứng.
 • Hệ thống chấp nhận cả 2 loại tài liệu đính kèm:
  • Tài liệu đính kèm thông thường được scan (có đủ chữ ký theo yêu cầu);
  • Tài liệu đính kèm có đầy đủ chữ ký số theo quy định dưới dạng bản điện tử.

Bước 12: Chuẩn bị hồ sơ

 • Sau khi điền đầy đủ thông tin của hồ sơ, nhấn nút [Chuẩn bị];

 • Nhập mã xác nhận hiển thị trên màn hình → Nhấn nút [Xác nhận] để hoàn thành bước chuẩn bị hồ sơ;

 • Hồ sơ được chuyển sang trạng thái “Đã chuẩn bị” và không thể chỉnh sửa được thông tin.

Bước 13: Ký số/ Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

 • Để tiến hành ký số/Xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ mở hồ sơ cần ký, nhấn nút [Ký số/ Xác thực bằng tài khoản ĐKKD] để tiến hành ký số/xác thực;

 • Với trường hợp hồ sơ dùng chữ ký số công cộng, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau:
  • Cắm USB token vào ổ cắm USB của máy tính;
  • Tick chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm”;
  • Nhấn nút [Xác nhận] → Máy tính sẽ tự động chạy chương trình để nhận dạng chữ ký số công cộng và người nộp hồ sơ/người đăng ký sẽ chọn chữ ký số công cộng dùng để ký lên hồ sơ;
  • Nhấn nút [Ký số/Xác thực bằng Tài khoản ĐKKD];
  • Nhập mã PIN;
  • Khi hệ thống thông báo việc ký số thành công, nhấn nút [Đóng].
 • Với trường hợp hồ sơ dùng Tài khoản đăng ký kinh doanh, cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ thực hiện các bước sau:
  • Tick chọn nút xác nhận “Tôi xin cam đoan tính trung thực, chính xác và toàn vẹn của hồ sơ đăng ký và các tài liệu đính kèm” → Phần tên đăng nhập đã được mặc định sẵn, người ký chỉ cần nhập mật khẩu của tài khoản thông thường đã tạo;
  • Nhấn nút [Xác nhận].

 • Khi hồ sơ đã có đầy đủ chữ ký, trạng thái hồ sơ sẽ chuyển thành “Đã ký”. Nếu phát hiện sai sót trong việc gán tên cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ, người nộp hồ sơ/người đăng ký có thể thay đổi thông tin về cá nhân chịu trách nhiệm ký lên hồ sơ → Nhấn nút [Hủy bỏ việc ký hồ sơ] và thực hiện lại bước ký lên hồ sơ từ đầu.

Bước 14: Nộp hồ sơ vào Phòng Đăng ký kinh doanh.

Người nộp hồ sơ nhấn nút [Nộp hồ sơ vào Phòng ĐKKD] để hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký thay đổi tên công ty qua mạng. Hồ sơ sẽ chuyển sang trạng thái “Đã gửi đi” nếu được tiếp nhận thành công trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có) trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ.

Một số lưu ý sau khi thay đổi tên công ty

 • Về mẫu dấu: Công ty cần đăng ký khắc mẫu con dấu mới nếu thay đổi tên công ty bằng tiếng Việt. Đồng thời thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi mẫu con dấu qua mạng điện tử mà không cần nộp bản giấy.
 • Về thủ tục thay đổi tên công ty với thuế: Khi hồ sơ thay đổi tên công ty được Phòng ĐKKD chấp thuận, hồ sơ sẽ tự động liên kết với cơ quan thuế nên công ty không cần phải làm thủ tục thông báo thay đổi tên công ty với cơ quan thuế.
 • Ngoài ra, công ty cần làm các thủ tục thay đổi tên công ty trên chữ ký số, hóa đơn GTGT, thông báo thay đổi tên công ty với bảo hiểm xã hội, ngân hàng nơi công ty mở tài khoản,….

Thành lập công ty

CÁC TIN TỨC LIÊN QUAN

Call Now Button
Text Widget
Aliquam erat volutpat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Integer sit amet lacinia turpis. Nunc euismod lacus sit amet purus euismod placerat? Integer gravida imperdiet tincidunt. Vivamus convallis dolor ultricies tellus consequat, in tempor tortor facilisis! Etiam et enim magna.